Práce s dětmi

Terapeutická a poradenská práce s dětskými klienty má svá specifika. Protože potíže dětí – ať už jde o úzkosti, komunikační, výchovné problémy, obtíže ve školním prostředí apod. - zpravidla úzce souvisí se situací v celém rodinném systému, je třeba, aby se terapeutického procesu nějakým způsobem účastnila celá rodina, případně alespoň někteří její členové. Prioritou je pro mě maximálně bezpečné a důvěrné prostředí pro dítě, proto kladu v úvodu terapie důraz na jasnou a srozumitelnou formulaci zakázky a cílů terapie, ale také na domluvu o tom komu a jakým způsobem budou předávány informace o jejím průběhu.

Pokud je iniciátorem terapie rodič dítěte případně jiná pečující osoba, na prvním setkání se většinou potkáváme bez dítěte. Probíráme rodinnou situaci, obtíže dítěte, formulujeme předběžnou zakázku a rámec terapie, domlouváme se také na způsobu, jakým dítě do terapie přizvat a jak předávat potřebné informace. Následuje několik setkání (nejčastěji 3 – 5) věnovaných práci s dítětem. Metody a techniky volím adekvátně k věku dítěte – od verbální terapie (rozhovor) přes využití prvků terapie hrou (sandtray – pískoviště, práce s příběhem apod), prvky arteterapie, dramaterapie a muzikoterapie, práce s tělem, psychodiagnostika, nácvik relaxačních technik apod. Poté proběhne společné shrnutí s dospělými, kde většinou předávám doporučení pro další práci s dítětem a plánujeme další postup (pokračování nebo ukončení terapie případně doporučení dalších odborníků).